CIRCULAR 08/2020 - CERTIFICATS MOBILITAT LABORAL

​Benvolguts/es senyors/es,

 

Amb relació a les prohibicions a la lliure circulació de persones imposades per l’Estat d’Alerta, per tal que els vostres treballadors/es puguin acreditar davant les autoritats, en cas que els ho requereixin, que s’estan desplaçant per dur a terme la seva prestació laboral o que s’estan desplaçant després d’haver-la finalitzat, us recomanem omplir, segellar i entregar a cada treballador el model de certificat corresponent a cada cas d’entre els dos models que teniua continuació.

CERTIFICAT D’EMPRESA - CENTRE DE TREBALL UNIC

El Sr./a ................................, amb DNI nº ...................legal representant de l’Empresa “............................................... “domiciliada a .............................., per mitjà del present escrit, CERTIFICA:

- Que el Sr/a..........................., amb DNI nº ............................ i amb domicili a .................................. presta els seus serveis com a treballador/a de la nostra Empresa, havent de desplaçar-se des del seu domicili fins al domicili i centre de treball de l’Empresa.

- Així mateix, que presta els seus serveis els següents dies a la setmana: .................................i amb el següent horari habitual: ...............................................

Que s’expedeix el present certificat als efectes que el treballador/a indicat pugui acreditar davant les autoritats competents la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats, de conformitat amb el que estableix l’article 7.1 c) i d) del RD 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma.


 

Data i signatura del representant legal i segell de l’Empresa.

 

 

CERTIFICAT D’EMPRESA – TREBALL MULTICENTRE

El Sr./a ................................, amb DNI nº ...................legal representant de l’Empresa “............................................... “domiciliada a .............................., per mitjà del present escrit, CERTIFICA:

- Que el Sr/a..........................., amb DNI nº ............................ i amb domicili a .................................. presta els seus serveis com a treballador/a de la nostra Empresa, havent de desplaçar-se des del seu domicili fins al de les nostres instal·lacions, i ocasionalment des de les dues direccions assenyalades fins a les d’altres centres de treball, de la nostra Empresa o d’altres empreses diferents, als que ha d’anar per a realitzar les seves feines, en concret: ....................................................... (indicar els altres centres de treball de l’Empesa i els altres habituals de tercers).

- Així mateix, que presta els seus serveis els següents dies a la setmana: .................................i amb el següent horari habitual: ...............................................

Que s’expedeix el present certificat als efectes que el treballador/a indicat pugui acreditar davant les autoritats competents la realitat de les seves obligacions laborals i la necessitat de realitzar els desplaçaments assenyalats, de conformitat amb el que estableix l’article 7.1 c) i d) del RD 463/2020 de declaració de l’Estat d’Alarma.


 

Data i signatura del representant legal i segell de l’Empresa.

 

 


Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.

 

Cordialment

Fecha publicación: 3/17/2020
Top

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.