DARRERES MESURES COVID-19

 

Benvolguts/es senyors/es,

 


El Govern, segons RD-Llei 11/2020, de 31 de març (BOE 01/04/2020), ha aprovat noves mesures urgents per fer front a la crisi del COVID-19 per a empreses i autònoms, de les que us destaquem les següents:


PAGAMENT SEGURETAT SOCIAL

Moratòria:
No podran sol·licitar-la les empreses i autònoms que les seves activitats hagin estat suspeses per les mesures de l'estat d'alarma, ni que s’hagin acollit a un ERTO per causa de força major.

Consistirà en una moratòria d’una durada de fins a 6 mesos, sense interessos, en el pagament de les quotes de Seguretat Social corresponents a.
- Empreses: als mesos d’abril, maig i juny (que es paguen al maig, juny i juliol)
- Autònoms: als mesos de maig, juny i juliol (que es paguen als mateixos mesos)

Es podrà sol·licitar, per cada compte de cotització, a través dels autoritzats del sistema Red (gestors i assessors) durant els primers 10 dies naturals de cada mes d’ingrés (per exemple, per les quotes de les cotitzacions meritades al mes d’abril, es podrà sol·licitar la moratòria entre els dies 1 i 10 de maig).

La seva concessió es comunicarà en el termini de 3 mesos següents a la sol·licitud, tot i que es considerarà atorgada amb la seva efectiva aplicació per part de la Seguretat Social a les liquidacions de quotes que es practiquin des del moment de la seva sol·licitud.

Les condicions i requisits concrets encara s’han de regular en una Ordre Ministerial pendent d’aprovació, de la que informarem quan es publiqui, si s’escau.
 


Ajornaments:
Les empreses i autònoms que no tinguin cap altre ajornament en vigor podran sol·licitar l’ajornament del pagament de deutes de Seguretat Social que s’hagin de pagar durant els mesos d’abril, maig i juny, amb un tipus d’interès reduït del 0,5 %, en els termes i condicions establerts a la normativa general.

Es podrà sol·licitar durant els primers 10 dies naturals de cada mes d'ingrés.

 

FLEXIBILITZACIÓ I SUSPENSIÓ DE SUBMINISTRAMENTS

Mentre duri l’estat d’alarma, les empreses i autònoms poden acollir-se a les següents mesures.

Factures d’electricitat, gas natural, gasos manufacturats i gasos liquats del petroli per canalització: poden sol·licitar la suspensió del pagament de les factures als períodes corresponents a l’estat d’alarma, incloent-hi tots els conceptes de facturació. A la sol·licitud haurà d’aparèixer clarament identificats el titular del punt de subministrament i el Codi Universal de Punt de subministrament (CUPS).
Un cop finalitzat l’estat d’alarma, les quantitats endeutades es regularitzaran a parts iguals en les factures dels períodes dels 6 mesos següents, i les empreses i autònoms acollits a aquesta mesura no podran canviar de companyia fins que no s’hagi completat la regularització.

Contractes d’electricitat: poden sol·licitar la suspensió temporal, o modificar els seus contractes de subministrament d’electricitat, o les seves pròrrogues, per a contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb qui tinguin el contracte vigent, per adaptar els seus contractes a les noves pautes de consum, sense cap càrrec en concepte de penalització.
Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, podran sol·licitar la reactivació dels contractes suspesos o el nou canvi de condicions dels modificats.

Contractes de gas natural: poden sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, la inclusió en un esgraó de peatge corresponent a un consum anual inferior, o la suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost.
Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de 3 mesos, podran sol·licitar la modificació de la capacitat contractada o de l’esgraó de peatge, i en cas d’haver suspès temporalment el contracte, la seva reactivació en el termini màxim de 5 dies.PRÉSTEC I CRÈDITS SENSE GARANTIA HIPOTECÀRIA

Per a persones físiques en situació de vulnerabilitat econòmica, amb efectes des del 01/04/2020 s'estableix la possibilitat de suspensió temporal del pagament de préstecs o crèdits sense garantia hipotecària vigents a data 1 d'abril de 2020.

La suspensió tindrà una durada inicial de 3 mesos, ampliables per Consell de Ministres, durant els quals no es podrà exigir el pagament, ni es meritaran interessos, i la data de venciment del contracte s’ampliarà pel temps que duri la suspensió.

La suspensió l’ha de sol·licitar el deutor al creditor en el termini comprès entre el 2 d'abril de 2020 i fins un mes després de la finalització de l'estat d'alarma, i haurà d’anar acompanyada de la documentació justificativa de la situació de vulnerabilitat.

En cas de complir-se amb els requisits de vulnerabilitat del deutor, el creditor suspendrà automàticament (sense necessitat d'acord entre les parts) les obligacions de pagament, amb efectes des de la data de sol·licitud, i les mesures també s'aplicaran als fiadors i avaladors.

Als efectes d’aquesta mesura, tindran la consideració de persones en situació de vulnerabilitat econòmica les que com a conseqüència de la crisi del COVID-19 es trobin en les següents situacions:

a) Trobar-se a l'atur.

b) Si són empresaris o professionals (autònom), pèrdua substancial dels seus ingressos o caiguda de facturació d'almenys el 40%.

c) Si el conjunt dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar no supera, en el mes anterior a la sol·licitud, amb caràcter general 3 vegades IPREM, és a dir, 1.613,52 € (aquest import s'incrementarà en cas de fills i persones amb discapacitat).

d) Que el total de les quotes hipotecàries sobre béns immobles més els subministraments bàsics, resulta superior al 35% dels ingressos nets del conjunt de membres de la unitat familiar.

e) Que la unitat familiar ha sofert una alteració de les seves circumstàncies en termes d'esforç d'accés a l'habitatge. S'entén que és així quan la suma de les quotes hipotecàries sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per almenys l'1,3.

Si no tinguessin deutes hipotecaris, es substituirà l'import del deute hipotecari per la suma de la renda mensual de lloguer del seu habitatge, més els pagaments mensuals per un altre tipus de finançament.

 

 

La nostra recomanació és que abans de realitzar cap tràmit ho parleu amb la vostra gestoria o assessoria per tal de comprovar que és l'opció més avantatjosa per la vostra situació.

Per a qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.

 

 

Cordialment

 

Fecha publicación: [FECHA_INICIO]
Top

Este sitio web utiliza  cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios según sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede saber más sobre nuestra política de cookies aquí.